Zasilacz awaryjnyzasilacz bezprzerwowyzasilacz UPS (ang uninterruptible power supply – niezakłócone zasilanie energią) – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

Dostarczamy, Serwisujemy oraz uruchamiamy Zasilacze awaryjne.